วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

เก็บตกงานกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์
ครูอนุบาลจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้
ประวัติคอมพิวเตอร์


วิชาคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5